Проєкт "Сталий університет: модель розвитку у повоєнний період"

24 листопада 2023 року на базі Національного університету «Чернігівська політехніка» було проведено круглий стіл з презентацією результатів реалізації проєкту «Сталий університет: модель розвитку у повоєнний період», що фінансується за рахунок гранту Європейської асоціації дослідників освіти (EERA) та Української асоціації дослідників освіти (УАДО). Участь у засіданні круглого столу взяли наукові, науково-педагогічні працівники та здобувачі вищої освіти різних рівнів.
1111

11

Модераторами та спікерами на круглому столі стали виконавці проєкту «Сталий університет: модель розвитку у повоєнний період»: Діденко Ірина Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, в.о.завідувача кафедри іноземних мов економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, та Холявко Наталія Іванівна, доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Національного університету «Чернігівська політехніка». 
Учасникам круглого столу передусім було повідомлено, що проєкт націлено на дослідження теоретико-прикладних засад сталого розвитку закладів вищої освіти ЄС для формування концептуальної моделі розвитку університетів України у повоєнний період. Окрім цього, описано ключові завдання проєкту, зокрема: 
    узагальнення теоретичних аспектів формування і функціонування ефективних моделей сталого розвитку університетів;
    вивчення провідного європейського досвіду функціонування закладів вищої освіти на основі концепції сталого розвитку;
    адаптація кращих світових практик сталого розвитку до особливостей функціонування українських університетів у повоєнний період; 
    розробка авторської концепції моделі сталого розвитку університетів у повоєнний період.
Розкриваючи хід реалізації проєкту, виконавці відмітили, що основними видами діяльності є:
o    дослідницька діяльність – при вивченні теоретико-методичних засад сталого розвитку закладів вищої освіти;
o    аналітична діяльність – при аналізі світового досвіду розвитку університетів на основі принципів сталості;
o    комунікаційна діяльність – при налагодженні співпраці з колегами у межах реалізації проєкту та дисемінації його результатів; 
o    інформаційна діяльність – інформування наукової спільноти про проєкт та його результати у рамках круглого столу, на міжнародних науково-практичних конференціях та у наукових публікаціях.
Окрему увагу було приділено характеристиці основних етапів реалізації проєкту:
І:  Науково-теоретичне поле дослідження сталого розвитку закладів вищої освіти (01.12.2022 – 31.03.2023);
ІІ: Аналітична характеристика європейських тенденцій сталого розвитку університетів (01.04.2023 – 31.07.2023);
ІІІ: Стратегічні детермінанти забезпечення повоєнного відновлення університетів України на основі концепції сталого розвитку (01.08.2023 – 30.11.2023);
ІV: Дисемінація проєкту та його результатів (01.01.2023 – 30.11.2023).
На засіданні круглого столу у НУ «Чернігівська політехніка» Холявко Н.І. та Діденко І.О ознайомили учасників із основними висновками та розробками, сформульованими у ході реалізації проєкту «Сталий університет: модель розвитку у повоєнний період». Виконавцями проєкту було наголошено на тому, що забезпечення сталого розвитку закладів вищої освіти потребує: 
– сталого викладання – включення принципів сталості в усі освітні програми, обов’язкове ї врахування при підготовці випускних кваліфікаційних робіт студентів різних спеціальностей, а також у методику викладання навчальних дисциплін в університетах; 
– сталих досліджень – орієнтація фундаментальних і прикладних досліджень, наукових проєктів університетів на досягнення ЦСР, визначення способів та інструментів подолання перешкод на шляху переходу закладів вищої освіти на функціонування на засадах сталості; 
– сталого кампусу – реалізація комплексу заходів із підвищення енергоефективності споруд університетів, раціонального використання водних ресурсів, озеленення території, запровадження екологічно чистого транспорту в межах кампусу, формування культури поводження з відходами тощо; 
– сталого партнерства – максимально широке залучення різних груп стейкхолдерів до реалізації ініціатив із досягнення ЦСР (не лише в якості бенефіцеарів отримуваних результатів та ефектів, а і як членів проєктних команд із розробки релевантних проєктів, планування системи заходів з їх імплементації, моніторингу ефективності досягнення поставлених цілей).
Виконавці проєкту відмітили, що досвід провідних європейських університетів засвідчує виключну важливість стабільної підтримки сталих ініціатив як із боку керівництва закладу вищої освіти, так і зі сторони стейкхолдерів.   
Більш детально із результатами проєкту «Сталий університет: модель розвитку у повоєнний період» можна ознайомитись у таких публікаціях:
1. Діденко І.О., Холявко Н.І. Теоретичні аспекти сталого розвитку закладів вищої освіти України. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 2023 р., № 1 (127). С. 98-102. DOI: https://doi.org/10.32782/1814-1161/2023-1-14 
2. Kholiavko, N., & Didenko, I. (2023) World Experience of University Sustainable Development.  Economics & Education, 8(1), 89-104. https://doi.org/10.30525/2500-946X/2023-1-12 
3. Холявко Н.І., Діденко І. Сталий розвиток університетів: європейські кейси. Наука і освіта України в умовах російсько-української війни: виклики та завдання  в  контексті  національної  безпеки.  Том І / [Ред.: В. Ільницький,  М. Галів].  Київ – Дрогобич – Львів – Переяслав – Ужгород – Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2023. - С. 156-159.
4. Холявко Н., Діденко І. Моделі сталого розвитку університетів. Стійкість освіти і науки в умовах трансформації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції до 30-річчя створення Закладу вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая», м. Київ, 23–24 трав. 2023 р. : [зб. тез]. Київ : [ЗВО «МНТУ»], 2023. - С. 64-67.
5. Холявко Н. Концептуалізація моделі сталого розвитку закладів вищої освіти. Євроінтеграційні орієнтири інноваційного наукового пошуку молоді України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, присвяченої 100-річчю Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (Запоріжжя – Мелітополь, 23–24 червня 2023 р.). Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2023. - С. 50-54.

 

Щиро вдячні Європейській асоціації дослідників освіти (EERA) та Українській асоціації дослідників освіти (УАДО) за надану підтримку в реалізації наукової діяльності українськими ученими!